Giải Bài 22.11 Trang 28 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

1


Người ta dùng 200 tấn quặng hematit hàm lượng Fe203 là 30% để luyện gang. Loại gang này chứa 95% Fe. Tính lượng gang thu được, biết hiệu suất của quá trình sản xuất là 96%.

Người ta dùng 200 tấn quặng hematit hàm lượng Fe203 là 30% để luyện gang. Loại gang này chứa 95% Fe. Tính lượng gang thu được, biết hiệu suất của quá trình sản xuất là 96%.

Trả lời                       

Khối lượng Fe203 trong quặng : \({{200 \times 30} \over {100}} = 60\) (tấn )

Khối lượng Fe203 tham gia phản ứng : \({{60 \times 96} \over {100}} = 57,6\) (tấn )

Phương trình của phản ứng luyện gang :

Fe203 + 3CO ———->2Fe + 3C02

160 tấn                      112 tấn

57,6 tấn                     x tấn

\(x = {{57,6 \times 112} \over {160}} = 40,32\) (tấn)

Lượng sắt này hoà tan một số phụ gia (C, Si, P, S…) tạo ra gang. Khối lượng sắt chiếm 95% gang. Vậy khối lượng gang là :

\({{40,32 \times 100} \over {95}} = 42,442\) (tấn)

>>,