Giải Bài 2.9 Trang 5 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

2


Có các chất sau :

Có các chất sau :

A. CuO ;       B. H2;          C.CO;          D. SO3;            E. P2O5 ;       G.H2O

Hãy chọn những chất thích hợp trong các chất trên điền vào chỗ trống trong

các sơ đồ phản ứng sau :

  1. …         +  H2O          —>    H2SO4
  2. H2O     +  …             —>    H3PO4
  3. …         +  HCl          —>    CuCl2 + H2O
  4. …         +  H2SO4      —>    CuSO4 + …
  5. CuO + …         \(\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow \) Cu + H2O

Trả lời                     

1. D. SO3 ;             4. A. CuO, G. H2O

2. E. P2O5 ;            5. B. H2.

3. A. CuO ;

>>,