Giải Bài 2.7 Trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

4


Cho 8 gam lưu huỳnh trioxit (SO3) tác dụng với H2O, thu được 250 ml dung dịch axit sunfuric (H2SO4).

Cho 8 gam lưu huỳnh trioxit (SO3) tác dụng với H2O, thu được 250 ml dung dịch axit sunfuric (H2SO4).

a)  Viết phương trình hoá học.

b) Xác định nồng độ mol của dung dịch axit thu được.

Giải              

a) Phương trình hoá học:

\(S{O_3} + {H_2}O \to {H_2}S{O_4}\)

b) Nồng độ mol của dung dịch H2SO­4 :

Theo phương trình hoá học :

\({n_{{H_2}S{O_4}}} = {n_{S{O_3}}} = {8 \over {80}} = 0,1(mol)\)

\({CM}{_{{\rm{dd}}}}_{{H_2}S{O_4}} = {{ 0,1} \over {0,25}} = 0,4(M)\)

(Đổi 250 ml = 0,25 l )

Sachbaitap.com

>>,