Giải Bài 2.5 Trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

4


Một loại đá vôi chứa 80% CaCO3. Nung 1 tấn đá vôi loại này có thể thu được bao nhiêu kg vôi sống CaO, nếu hiệu suất là 85% ?

Một loại đá vôi chứa 80% CaCO3. Nung 1 tấn đá vôi loại này có thể thu được bao nhiêu kg vôi sống CaO, nếu hiệu suất là 85% ?

Trả lời            

\({m_{CaC{O_3}}} = \dfrac{{80} }{ {100}} \times 1000 = 800(kg)\)

\(CaC{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow CaO\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,C{O_2}\)

100kg               56kg

800kg                ?kg

\({m_{CaO}}_\text{theo phương trình} = {{800 \times 56} \over {100}} = 448(kg)\)

Do hiệu suất là 85% nên khối lượng CaO thực tế là:

\({m_{CaO}} = \dfrac{{448 \times 85} }{ {100}} = 380,8(kg)\)

Sachbaitap.com

>>,