Giải Bài 2.4 Trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

7


CaO là oxit bazơ, P2O5 là oxit axit. Chúng đều là những chất rắn, màu trắng. Bằng những phương pháp hoá học nào có thể giúp ta nhận biết được mỗi chất trên ?

CaO là oxit bazơ, P2O5 là oxit axit. Chúng đều là những chất rắn, màu trắng. Bằng những phương pháp hoá học nào có thể giúp ta nhận biết được mỗi chất trên ?

Trả lời     

Cho mỗi chất tác dụng với H2O, sau đó thử dung dịch bằng quỳ tím.

>>,