Giải Bài 2.3 Trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

10


Viết các phương trình hoá học thực hiện những chuyển đổi hoá học theo sơ đồ sau :

Viết các phương trình hoá học thực hiện những chuyển đổi hoá học theo sơ đồ sau :

Trả lời                

1. CaO tác dụng với CO2.

2. CaO tác dụng với H2O.

3. Ca(OH)2 tác dụng với CO2 hoặc Na2CO3.

4. Phân huỷ CaCO3 ở nhiệt độ cao.

5. CaO tác dụng với dung dịch HCl.

     

>>,