Giải Bài 1.6 Trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

3


Cho 15,3 gam oxit của kim loại hoá trị II vào nước thu được 200 gam dung dịch bazơ với nồng độ 8,55%. Hãy xác định công thức của oxit trên.

Cho 15,3 gam oxit của kim loại hoá trị II vào nước thu được 200 gam dung dịch bazơ với nồng độ 8,55%. Hãy xác định công thức của oxit trên.

Trả lời                      

Cách 1 .

Đặt công thức hoá học của oxit là MO => công thức bazơ là M(OH)2

\({M_{M{{\left( {OH} \right)}_2}}} = M + \left( {16 + 1} \right).2 = M + 34\) (g/mol)

Ta có \({m_{M{{(OH)}_2}}} = {{8,55 \times 200} \over {100}} = 1,71(gam)\)

\(\eqalign{
& MO + {H_2}O \to M{\left( {OH} \right)_2} \cr
& \,\,1\,mol\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to \,1\,mol \cr} \)

Từ phương trình ta có: \({n_{MO}} = {n_{M{{\left( {OH} \right)}_2}}}\)

\(\to {{15,3} \over {M + 16}} = {{17,1} \over {M + 34}} \to M = 137\)

Vậy công thức oxit là BaO.

Cách 2 :

Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:

\({m_{{H_2}O\text{(phản ứng)}}} = {m_{M{{(OH)}_2}}} – {m_{MO}} = 17,1 – 15,3 = 1,8(gam)\) 

\(\eqalign{
& MO \;\;+ \;\;{H_2}O \to M{\left( {OH} \right)_2} \cr 
& 1\,mol\to \,1\,mol \cr} \)

Từ phương trình ta có:

\({n_{MO}} = {n_{{H_2}O}} = {{1,8} \over {18}} = 0,1(mol) \)

\(\to M + 16 = {{15,3} \over {0,1}} = 153 \to M = 137\)

Vậy công thức oxit là BaO

Sachbaitap.com

>>,