Giải Bài 1.5 Trang 3 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

22


Biết rằng 1,12 lít khí cacbon đioxit (đktc) tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH tạo ra muối trung hoà.

Biết rằng 1,12 lít khí cacbon đioxit (đktc) tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH tạo ra muối trung hoà.

a)  Viết phương trình hoá học.

b) Tính nồng độ mol của dung dịch NaOH đã dùng.

Trả lời     

a) \(C{O_2} + 2NaOH \to N{a_2}C{O_3} + {H_2}O\)

b)

\(\eqalign{
& C{O_2}\,\,\,\, + \,\,\,2NaOH \to N{a_2}C{O_3} + {H_2}O \cr
& 1\,mol \to \,2mol \cr} \)

\({n_{NaOH}} = 2{n_{C{O_2}}} = \dfrac{{1,12 \times 2} }{{22,4}} = 0,1(mol)\)

Nồng độ mol của dung dịch NaOH là:

\(C{M_{NaOH}} = \dfrac{{0,1}}{{0,1}} = 1\,M\)

Sachbaitap.com

>>,