Giải Bài 1.4 Trang 3 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

4


Hãy tìm công thức hoá học của những oxit có thành phần khối lượng như sau :

Hãy tìm công thức hoá học của những oxit có thành phần khối lượng như sau :

a)  S : 50% ; b) C : 42,8% ; c) Mn : 49,6% ; d) Pb : 86,6%.

Trả lời                          

a) Phần trăm khối lượng của O là: 100% – 50% = 50%

Đặt công thức hoá học của oxit lưu huỳnh là SxOy, ta có :

\(x:y = \dfrac{{50}}{{32}}:\dfrac{{50}}{{16}} = 1:2\)

Oxit của lưu huỳnh có công thức hoá học là SO2.

b) Phần trăm khối lượng của O là: 100% – 42,8% = 57,2%

Đặt công thức hóa học của cacbon oxit là: \(C_xO_y\) ta có:

\(x:y = \dfrac{{42,8}}{{12}}:\dfrac{{57,2}}{{16}} = 1:1\)

Vậy công thức hóa học cần tìm là CO

c) Phần trăm khối lượng của O là: 100% – 49,6% = 50,4%

Đặt công thức hóa học cần tìm là \(Mn_xO_y\)

\(x:y = \dfrac{{49,6}}{{55}}:\dfrac{{50,4}}{{16}} = 2:7\)

Vậy công thức hóa học cần tìm là: \(Mn_2O_7\)

d) Phần trăm khối lượng của O là: 100% – 86,6% = 13,4%

Đặt công thức hóa học cần tìm là \(Pb_xO_y\)

\(x:y = \dfrac{{86,6}}{{207}}:\dfrac{{13,4}}{{16}} = 1:2\)

Vậy công thức cần tìm là: PbO2 

Sachbaitap.com

>>,