Giải Bài 1.2 Trang 3 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

4


Hãy viết công thức hoá học và tên gọi của

 Hãy viết công thức hoá học và tên gọi của

a)  5 oxit bazơ ;

b)  5 oxit axit.

Trả lời                 

a) Các oxit bazơ : đồng(II) oxit : CuO, natri oxit : Na2O, canxi oxit : CaO, sắt(III) oxit: Fe2O3

b) Các oxit axit: cacbon đioxit (CO2), lưu huỳnh đioxit (SO2), đinitơ pentaoxit (N2O5) …

>>,