Giải Bài 1.1 Trang 3 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

5


Có những oxit sau : H2O, SO2, CuO, CO2, CaO, MgO. Hãy cho biết những chất nào có thể điều chế bằng

1.1. Có những oxit sau : H2O, SO2, CuO, CO2, CaO, MgO. Hãy cho biết những chất nào có thể điều chế bằng

a)  phản ứng hoá hợp ? Viết phương trình hoá học.

b) phản ứng phân huỷ ? Viết phương trình hoá học

Trả lời                   

a) Điều chế bằng phương pháp hoá hợp : H2O, SO2, CuO, CO2, CaO, MgO.

\(\eqalign{
& 2{H_2} + {O_2} \to 2{H_2}O \cr
& S + {O_2} \to S{O_2} \cr
& 2Cu + {O_2} \to 2CuO \cr
& C + {O_2} \to C{O_2} \cr
& 2Ca + {O_2} \to 2CaO \cr
& 2Mg + {O_2} \to 2MgO \cr} \)

b) Điều chế bằng phương pháp phân huỷ : CuO, CO2, CaO, MgO.

Thí dụ :

\(CuC{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow CuO + C{O_2}\)

\(CaC{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow CaO + C{O_2}\)

\(MgC{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow MgO + C{O_2}\)

Sachbaitap.com

>>,