Giải Bài 11.7 Trang 16 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

5


Một hợp chất của nguyên tố T hoá trị III với nguyên tố oxi, trong đó T chiếm 53% về khối lượng.
Xác định nguyên tử khối và tên nguyên tố T.
Viết công thức hoá học và tính phân tử khối của hợp chất.

Một hợp chất của nguyên tố T hoá trị III với nguyên tố oxi, trong đó T chiếm 53% về khối lượng.

a) Xác định nguyên tử khối và tên nguyên tố T.

b) Viết công thức hoá học và tính phân tử khối của hợp chất.

Giải

a) Gọi công thức của hợp chất là T2O3 và X là nguyên tử khối của T. Theo đề bài, ta có : 

\({{2 \times x} \over {3 \times 16}} = {{53\% } \over {(100 – 53)\% }}\to x = {{53 \times 48} \over {47 \times 2 }}= 27\) (đvC)

Tên nguyên tố: nhôm

b) Công thức hóa học của hợp chất:\(A{l_2}{O_3}\)

Phân tử khối bằng: \(2 \times 27 + 3 \times 16 = 102\) (đvC).

>>