Giải Bài 6.40 trang 54 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

0


Giải bài 6.40 trang 54 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Đốt cháy hoàn toàn 2 lít hỗn hợp gồm axetilen và nột hiđrocacbon no A, thu được 4 lít

Đốt cháy hoàn toàn 2 lít hỗn hợp gồm axetilen và nột hiđrocacbon no A, thu được 4 lít \(C{O_2}\) và 4 lít \({H_2}O\) ( các thể tích đo cùng nhiệt độ, áp suất )

Tìm công thức phân tử của A và tính phần trăm thể tích của mỗi chất trong hỗn hợp.

Giải :

Hệ phương trình :

\(\left\{ \matrix{  a + b = 2 \hfill \cr  2a + xb = 4 \hfill \cr  a + y{b \over 2} = 4 \hfill \cr}  \right.\)

Kết quả của phép tính là : x = 2 ; y = 6 ; a = b

\(\% {V_{{C_2}{H_2}}} = 50\% \,\,;\,\,\,\,\,\,\,\,\% {V_{{C_2}{H_6}}} = 50\% \)