Giải Bài 6.38 trang 53 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

3

Giải bài 6.38 trang 53 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Bốn hiđrocacbon X,Y,Z và G đều là chất khí ở điều kiện thường. Khi phân hủy mỗi chất trên thành cacbon và hiđro.

Bốn hiđrocacbon X,Y,Z và G đều là chất khí ở điều kiện thường. Khi phân hủy mỗi chất trên thành cacbon và hiđro, thể tích khí thu được đều gặp hai lần thể tích ban đầu. X, Y,Z và G có phải là đồng phân của nhau hay không ?

Giải :

X, Y,Z và G không phải là đồng đảng của nhau ; chúng là \(C{H_4},{C_2}{H_4},{C_3}{H_4},{C_4}{H_4}\)