Giải Bài 6.37 trang 53 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

1

Giải bài 6.37 trang 53 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Kết luận nào sau đây là đúng ?

Kết luận nào sau đây là đúng ?

A. Ankin và anken chỉ có đồng phân vị trí liên kết bội

B. Ankin có đồng phân hình học.

C. Ankin không có đồng phân mạch cacbon

D. ankađien có đồng phân hình học như anken

Giải :

Chọn đáp án D.