Giải Bài 6.32 trang 52 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

5

Giải bài 6.32 trang 52 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Trong bình kín chứa hiđrocacbon X và hiđro. Nung nóng bình đến khi phản ứng hoàn toàn thu được ankan Y duy nhất.

Trong bình kín chứa hiđrocacbon X và hiđro. Nung nóng bình đến khi phản ứng hoàn toàn thu được ankan Y duy nhất. ở cùng nhiệt độ, áp suất trong bình nước khi nung gấp 3 lần áp suất trong bình sau khi nung. Đốt cháy một lượng Y thu được 8,8 g \(C{O_2}\) và 5,4 g nước. Công thức phân tử của X là.

\(A.\,{C_2}{H_2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,B.\,{C_2}{H_4}\)

\(C.{C_4}{H_6}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,D.{C_3}{H_4}\)

Giải :

Chọn đáp án A.