Giải Bài 6.31 trang 52 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

1


Giải bài 6.31 trang 52 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Trong phân tử X ankin X,hiđro chiếm 11,76% khối lượng. Công thức phân tửu của X là

Trong phân tử X ankin X,hiđro chiếm 11,76% khối lượng. Công thức phân tửu của X là

\(A.{C_2}{H_2}.\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,B.{C_3}\,{H_4}\)

\(C.\,{C_4}{H_6}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,D.\,{C_5}{H_8}\)

Giải :

Chọn đáp án D