Giải Bài 5.9 trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

0

Giải bài 5.9 trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Cho hỗn hợp các ankan sau :

Cho hỗn hợp các ankan sau : pentan (sôi ở \({36^0}C\)), hepan (sôi ở \({98^o}C\)),octan (sôi ở \({126^o}C\)),nonan (sôi ở \({151^o}C\)). Có thể tách riêng các chất khỏi hỗn hợp bằng cách nào sau đây ?

A. Chưng cất.         B. Kết tinh.         

C. Thăng hoa.         D.Chiết

Giải :

Chọn đáp án A.