Giải Bài 5.8 trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

0

Giải bài 5.8 trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Phát biểu nào sau đây đúng ?

Phát biểu nào sau đây đúng ?

A.Các ankan là những chất tan tốt trong nước.

B. Các ankan đều có khối lượng riêng lớn hơn 1 g/ml

C. Ankan có đồng phân mạch cacbon.

D. Có 4 ankan có đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử \({C_4}{H_{10}}\)

Giải :

Chọn đáp án C.