Giải Bài 5.7 trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

0

Giải bài 5.7 trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Nhận xét nào sau đây là sai ?

Nhận xét nào sau đây là sai ?

A. Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và khối lượng riêng của ankan tăng dần theo chiều tăng của phân tử khối.

B. Các ankan không tan trong nước nhưng tan nhiều trong các dung môi hữu cơ.

C. Các ankan có khả năng phản ứng cao.

D. Các ankan đều nhẹ hơn nước.

Giải :

Chọn đáp án C.