Giải Bài 5.6 trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

0

Giải bài 5.6 trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Phát biểu nào sau đây là đúng ?

Phát biểu nào sau đây là đúng ?

A. Các nguyên tử trong phân tử ankan đều nằm trong cùng mặt phẳng.

B. Phân tử ankan chỉ gồm các liên kết đơn do các nguyên tử cacbon đều ở trạng thái lai hóa \(s{p^3}\)

C. Phân tử ankan chỉ gồm các liên kết đơn do các nguyên tử cacbon và hiđro đều ở trạng thái lai hóa \(s{p^3}\)

D. Khả năng phản ứng của ankan là như nhau do phân tử các ankan có cấu tạo tuong tự nhau.

Giải :

Chọn đáp án B.