Giải Bài 5.5 trang 41 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

0

Giải bài 5.5 trang 41 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Kết luận nào sau đây là không đúng ?

Kết luận nào sau đây là không đúng ?

A. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon trong phân tử chỉ có liên kết đơn.

B. Ankan là hiđrocacbon no mạch cacbon không vòng.

C. Những hợp chất trong phân tử chỉ có hai nguyên tố cacbon và hiđro là hiđrocacbon no.

D. Ankan có đồng phân mạch cacbon

Giải :

Chọn đáp án C.