Giải Bài 5.4 trang 41 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

2

Giải bài 5.4 trang 41 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Hợp chất…

Hợp chất \(\eqalign{  & C{H_3}\mathop {CH}\limits_| C{H_2}C{H_2}C{H_3}  \cr  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,C{H_3}\,\,\, \cr} \) tạo được bao nhiêu gốc ankyl ?

A. Năm gốc.     B.  Hai gốc.        

C. Ba gốc         D. Bốn gốc.

Giải :

Chọn đáp án A