Giải Bài 5.35 trang 46 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

3

Giải bài 5.35 trang 46 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Hiđrocacbon no là những hiđrocacbon trong phân tử

Hiđrocacbon no là những hiđrocacbon trong phân tử

A. chỉ có liên kết đơn.

B. chỉ có liên kết đôi

C. chỉ có vòng no.

D. có ít nhất một liên kết đôi.

Giải :

Chọn đáp án A