Giải Bài 5.34 trang 46 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

1

Giải bài 5.34 trang 46 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Hoàn thành các phương trình hóa học sau :

Hoàn thành các phương trình hóa học sau :

a) Butan tác dụng với brom tạo dẫn xuất monobrom (sản phẩm chính)

b) Tác dụng hiđro của pentan tạo ra các anken tương ứng.

Giải :

\(\eqalign{
& a)\,C{H_3}C{H_2}C{H_2}C{H_3} + B{r_2}\buildrel {{t^o}} \over
\longrightarrow C{H_3}\mathop {CH}\limits_| – C{H_2}C{H_3} + HBr \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;Br \cr
& b)\,C{H_3}C{H_2}C{H_2}C{H_2}C{H_3}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}
\limits_{{t^o}}^{xt}} \left[ \matrix{
C{H_2} = CHC{H_2}C{H_2}C{H_3} + {H_2} \hfill \cr
C{H_3}CH = CHC{H_2}C{H_3} + {H_2} \hfill \cr} \right. \cr} \)