Giải Bài 5.30 trang 46 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

0

Giải bài 5.30 trang 46 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế metan bằng cách nào trong những cách sau đây ?

Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế metan bằng cách nào trong những cách sau đây ?

A. Nung natri axetat với vôi tôi xút.

B. Crawckinh butan.

C. Thủy phân nhôm cacbua trong môi trường axit

D. Từ cacbon và hiđro

Giải :

Chọn đáp án A.