Giải Bài 5.3 trang 41 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

1

Giải bài 5.3 trang 41 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. 2,5-đimetylhêxxan có công thức cấu tạo

2,5-đimetylhêxxan có công thức cấu tạo

\(\eqalign{  & A.\,C{H_3}\mathop {CH}\limits_| C{H_2}C{H_2}\mathop {CH}\limits_| C{H_3}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,B.\,C{H_3}\mathop {CH}\limits_| C{H_2}\mathop {CH}\limits_| C{H_3}  \cr  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,C{H_3}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,C{H_3}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,C{H_3}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,C{H_3}\,  \cr  & C.\,\,\,\,\mathop {C{H_2}}\limits_| C{H_2}C{H_2}\mathop {CH}\limits_| C{H_3}\,\,\,\,\,\,\,\,D.\,\mathop {C{H_2}}\limits_| C{H_2}C{H_2}\mathop {C{H_2}}\limits_|   \cr  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,C{H_3}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,C{H_3}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,C{H_3}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,C{H_3}\,\,\,\, \cr} \)

Giải :

Chọn đáp án A.