Giải Bài 5.29 trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

1

Giải bài 5.29 trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Theo chiều tăng số nguyên tử cacbon, phần trăm khối lượng của cacbon.

Theo chiều tăng số nguyên tử cacbon, phần trăm khối lượng của cacbon.

A. trong phân tử ankan và xicloankan đều tăng dần.

B. trong phân tử ankan và xicloankan đều giảm dần.

C. trong phân tử ankan tăng dần, trong phân tử xicloankan không đổi.

D. trong phân tử ankan và xicloankan đều biến đổi không theo quy luật.

Giải :

Chọn đáp án C.