Giải Bài 5.27 trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

2

Giải bài 5.27 trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Khi đốt cháy hoàn toàn ankan hoặc xicloankan thì tỉ lệ số mol

Khi đốt cháy hoàn toàn ankan hoặc xicloankan thì tỉ lệ số mol \(C{O_2}\) : Số mol \({H_2}O\) trong mỗi trường hợp có giá trị khoảng nào ?

Khi đốt cháy hiđrocacbon no X thu được khí cacbonic và hơi nước có tỉ lệ thể tích bằng 1:2. Hiđrocacbon X thuộc loại nào ? Tìm công thức phân tử và công thức cấu tạo của X.

Giải :

Đáp án : Ankan có tỉ lệ \(0,5 \le {{{n_{C{O_2}}}} \over {{n_{{H_2}O}}}}

– X thuộc loại ankan ; công thức phân tử của X là : \(C{H_4}\)