Giải Bài 5.26 trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

1

Giải bài 5.26 trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Kết luận nào sau đây là không đúng ?

Kết luận nào sau đây là không đúng ?

A. Hầu hết các ankan có đồng phân mạch cacbon

B. Ankan và xicloankan chỉ có liên kết đơn

C. Trong phân tử ankan và xicloankan chỉ có liên kết đơn.

D. Hầu hết các ankan có khả năng tham gia phản ứng thế, phản ứng tách.

Giải :

Chọn đáp án B.