Giải Bài 5.25 trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

1

Giải bài 5.25 trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Cho các chất : etan, xiclopropan, khí cacbonic đựng trong các bình riêng biệt. Có thể dùng các chất khí trên một cách thuận tiện ?

Cho các chất : etan, xiclopropan, khí cacbonic đựng trong các bình riêng biệt. Có thể dùng các chất khí trên một cách thuận tiện ?

A. Khí clo và nước brom.

B. Dung dịch brom và dung dịch NaOH

C. Dung dịch NaOH và dung dịch \({H_2}S{O_4}\)

D. Khí oxi và dung dịch NaOH.

Giải :

Chọn đáp án B.