Giải Bài 5.24 trang 44 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

0

Giải bài 5.24 trang 44 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Bằng phương pháp tách hiđro – đóng vòng các ankan thu được xicloankan. Viết phương trình hóa học của các phản ứng

Bằng phương pháp tách hiđro – đóng vòng các ankan thu được xicloankan. Viết phương trình hóa học của các phản ứng

a) tổng hợp xiclopentan từ pentan

b) tổng hợp xicloankan vòng 5 hoặc 6 cạnh từ hexan

c) tổng hợp xicloankan vòng 5 hoặ 6 cạnh từ hepan

Giải :