Giải Bài 5.21 trang 44 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

1

Giải bài 5.21 trang 44 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Có hai bình đựng dung dịch brom. Sục khí propan vào bình thứ nhất có thể thu được mấy dẫn xuất monoclo ?

Có hai bình đựng dung dịch brom. Sục khí propan vào bình thứ nhất có thể thu được mấy dẫn xuất monoclo ? Viết công thức cấu tạo các sản phẩm.

Giải :

Bình thứ nhất : màu dung dịch không đổi.

Bình thứ hai : màu bị nhạt do có phản ứng cộng mở vòng của xiclopropan.

\(\Delta  + B{r_2} \to BrC{H_2}C{H_2}C{H_2}Br\)