Giải Bài 5.20 trang 44 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

1

Giải bài 5.20 trang 44 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Theo chiều tăng số nguyên tử cacbon trong dãy đồng đẳng, phần trăm khối lượng của nguyên tố cacbon trong phân tử xicloankan

Theo chiều tăng số nguyên tử cacbon trong dãy đồng đẳng, phần trăm khối lượng của nguyên tố cacbon trong phân tử xicloankan

A. tăng dần            B. giảm dần

C. không đổi          C. tăng, giảm không theo quy luật.

Giải :

Chọn đáp án C.