Giải Bài 5.18 trang 44 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

2


Giải bài 5.18 trang 44 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Tiến hành thí nghiệm ; Hai bình úp ngược (a) và (b) có thể tích bằng nhau chứa không khí dư với một bát sứ nhỏ đứng 1g …

Tiến hành thí nghiệm ; Hai bình úp ngược (a) và (b) có thể tích bằng nhau chứa không khí dư với một bát sứ nhỏ đứng 1g và petan ( bình a) và 1 g hexan (bình b) trong chậu đứng dung dịch NaOH. Đốt chấy hai chất (hình 2).  Giải thích hiện tượng quan sát.

                                                           

Giải :

– Các phản ứng cháy :

\(\eqalign{  & {C_5}{H_{12}} + 8{O_2} \to 5\,C{O_2} + 6{H_2}O  \cr  & {C_6}{H_{14}} + {{19} \over 2}{O_2} \to 6C{O_2} + 7{H_2}O \cr} \)

– Số mol mỗi chất :

  \({n_{{C_5}{H_{12}}}} = {1 \over {72}}(mol);\) \({n_{{C_6}{H_{14}}}} = {1 \over {86}}(mol)\)

– Biến thiên số mol các chất khí :

Biến thiên số mol khí trong bình =\({n_{C{O_2}}} – số\,mol\,{O_2}\,cháy\):

Ở bình (a) : \(\Delta {n_1} =  – {8 \over {72}} + {5 \over {12}} =  – {3 \over {72}} \) \(=  – 0,0416\,(mol)\)

Ở bình (b) : \(\Delta {n_2} =  – {{9,5} \over {86}} + {6 \over {86}} =  – {{3,5} \over {86}} \) \(=  – 0,0407(mol)\)

Vậy nước trong bình chứa pentan dâng lên cao hơn.