Giải Bài 5.16 trang 43 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

2

Giải bài 5.16 trang 43 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Ankan X có công thức phân tử khi tác dụng với clo tạo được 3 dẫn xuất monoclo.

Ankan X có công thức phân tử \({C_5}{H_{12}}\) khi tác dụng với clo tạo được 3 dẫn xuất monoclo. Hỏi : khi tách hidro từ X có thể tạo ra mấy anken đồng phân cấu tạo của nhau?

Giải:

Phân tử tạo được 3 dẫn xuất monoclo chứng tỏ trong phân tử có 3 vị trí C khác nhau. Vậy X phải có CTCT : \(C{H_3}C{H_2}C{H_2}C{H_2}C{H_{3.}}\)

Từ X tách khí hidro tạo được 2 anken đồng phân cấu tạo.