Giải Bài 5.15 trang 43 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

12

Giải bài 5.15 trang 43 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Đốt cháy hoàn toàn 2,20 g một ankan X thu được 3,36 lít khí (đktc). Công thức phân tử của X là.

Đốt cháy hoàn toàn 2,20 g một ankan X thu được 3,36 lít khí \(C{O_2}\) (đktc). Công thức phân tử của X là.

\(A.\,C{H_4}\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;\;B.\,{C_2}{H_6}\)

\(C.\,{C_3}{H_8}\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;D.\,{C_4}{H_{10}}\)

Giải:

Chọn đáp án C