Giải Bài 5.14 trang 43 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

2

Giải bài 5.14 trang 43 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Ankan X công thức phân tử là khi tác dụng với clo tạo được 4 dẫn xuất monoclo. Tên của X là

Ankan X công thức phân tử  là \({C_5}{H_{12}}\) khi tác dụng với clo tạo được 4 dẫn xuất monoclo. Tên của X là

A. pentan                                   B. isopentan

C. neopentan                              D.2,2-đimetylpropan

Giải:

Chọn đáp án B