Giải Bài 5.13 trang 43 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

9


Giải bài 5.13 trang 43 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Ankan X có cacbon chiếm 83,33% khối lượng phân tử.

Ankan X có cacbon chiếm 83,33% khối lượng phân tử.

a) Tìm công thức phân tử, viết các công thức cấu tạo có thể có của X.

b) Khi X tác dụng với brom đun nóng có chiếu sáng có thể tạo ra 4 dẫn xuất đồng phân chứa một nguyên tử brom trong phân tử. Viết công thức cấu tạo và gọi tên X.

Giải:

a) Ankan X có công thức \({C_n}{H_{2n + 2}}\)

Từ \(\% {m_C} = {{12n.100\% } \over {14n + 2}} = 83,33\% \) , ta có n =5

Công thức phân tử của X là \({C_5}{H_{12}}\).

Có 3 công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử \({C_5}{H_{12}}\). HS tự viết công thức cấu tạo của \({C_5}{H_{12}}\) .

b) Công thức thỏa mãn đặc điểm đầu bài cho là 2-metylbutan. Học sinh tự viết phương trình hóa học của phản ứng tạo ra các dẫn xuất \({C_5}{H_{11}}Br\).