Giải Bài 5.12 trang 43 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

8


Giải bài 5.12 trang 43 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Cho 3 ống nghiệm đựng hexan đánh dấu A,B và C. Cho vào mỗi ống nghiệm tùng chất sau : dung dịch axit sunfuric loãng vào A

Cho 3 ống nghiệm đựng hexan đánh dấu A,B và C. Cho vào mỗi ống nghiệm tùng chất sau : dung dịch axit sunfuric loãng vào A, dung dịch natri hiđroxit vào B, brom vào C rồi đặt trên miệng mỗi ống nghiệm một mảnh giấy quỳ tím tẩm nước. Nêu hiện tượng quan sát được.

Đun nóng nhẹ các ống nghiệm trên và để ra ngoài ánh sáng. Nếu và giải thích hiện tượng có thể quan sát được.

Giải :

A, B: chất lỏng tách thành 2 lớp ; C tạo thành dung dịch màu nâu đỏ của brom tan trong hexan; màu quì tím không đổi.

Khi đun nóng, A, B : không có hiện tượng do \({H_2}S{O_4}\) và \(NaOH\) không bay hơi; ở A, B màu quì tím không đổi; C : màu brom nhạt dần và quỳ tím đổi thành màu đỏ do có phản ứng thế halogen vào ankan (học sinh tự viết phương trình hóa học)