Giải Bài 5.11 trang 43 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

0

Giải bài 5.11 trang 43 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra khi etan tác dụng với

Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra khi etan tác dụng với

a) clo (chiếu sáng, theo tỉ lệ số mol 1:1);

b) tách hiđro tạo thành etilen;

c) khi đốt với oxi ở nhiệt độ cao

Trình bày cơ chế của phản ứng giữa etan với clo dẫn xuất monoclo của etan.

Giải :

\(\eqalign{
& {C_2}{H_6} + C{l_2}\buildrel {As} \over
\longrightarrow {C_2}{H_5}Cl + HCl \cr
& {C_2}{H_6}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow {C_2}{H_4} + {H_2} \cr
& {C_2}{H_6} + {7 \over 2}{O_2}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow 2C{O_2} + 3{H_2}O \cr} \)

Cơ chế phản ứng: Nguyên tử Clo sẽ thay thế nguyên tử hiđro trong hợp chất ankan.