Giải Bài 5.10 trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

7

Giải bài 5.10 trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Ankan X có phần trăm khối lượng cacbon bằng 82,76%

Ankan X có phần trăm khối lượng cacbon bằng 82,76%

a) Công thức phân tử của X là

\(A.{C_3}{H_8}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;\;\;B.{C_4}{H_{10}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\)

\(C.\,{C_5}{H_{12}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;\;\;D.{C_4}{H_8}\)

b) ứng với công thức phân tử của X có

A. một chất.       B. hai chất.       C. ba chất.      D.bốn chất

Giải :

a) Chọn đáp án B

b) Chọn đáp án B.