Giải Bài 5.1 trang 41 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

1

Giải bài 5.1 trang 41 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Cho các chất có công thức cấu tạo sau :

Cho các chất có công thức cấu tạo sau :

\(\eqalign{  & a)\,C{H_3}C{H_2}C{H_2}C{H_2}C{H_3}\cr& b)\,C{H_3}CH(C{H_3})C{H_2}C{H_3}  \cr  & c)\,C{H_3}CH(C{H_3})CH(C{H_3})C{H_3}\cr& d)\,{(C{H_3}\,)_3}CCH(C{H_3})C{H_2}C{H_3}. \cr} \)

Hãy gọi tên các chất và cho biết những chất nào là đồng phân của nhau.

Giải :

a) hexan;        

b) 2-metybutan(isopentan);

c) 2,3-đimetylbutan;   

d) 2,2,3-trimetylpetan(tên thương mại là isooctan).

Hexan và 2,3- đimetylbutan là đồng phân của nhau.