Giải Bài 4.9 trang 32 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

2

Giải bài 4.9 trang 32 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Trong các tên gọi sau, tên nào thuộc loại danh pháp thay thế, gốc- chức; clometan : vinyl clorua; 1,2-đicloetan; propan-1-ol ?

Trong các tên gọi sau, tên nào thuộc loại danh pháp thay thế, gốc- chức; clometan : vinyl clorua; 1,2-đicloetan; propan-1-ol ?

Viết công thức cấu tạo của các chất trên.

Giải :

Danh pháp thay thế : clometan và 1,2 đicloetan; propan-1-ol.

Danh pháp gốc – chức : vinyl clorua;

Học sinh tự viết công thức cấu tạo ứng với mỗi chất