Giải Bài 4.8 trang 32 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

2

Cột A

Cột B

1. Hiđrocacbon

a. là nhóm nguyên tử gây ra những phản ứng đặc trưng của hợp chất hữu cơ

2. Dẫn xuất của hiđrocacbon

b. chất hữu cơ thường bị cháy sinh ra \(C{O_2}\)

3. Phản ứng của cá hợp chất hữu cơ

c. là những hợp chất được tạo thành bởi hai nguyên tố cacbon và hiđro

4. Khị bị đốt nóng có oxi,

d. thường xảy ra chậm và theo chiều hướng trong cùng một điều kiện.

5. Nhóm chức

e. là những hợp chất trong phân tử ngoài cacbon, hiđro còn nguyên tử của nguyên tố khác.

 

f. chất hữu cơ rất khó cháy để sinh ra khí cacbonic