Giải Bài 4.7 trang 32 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

3

Giải bài 4.7 trang 32 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Chọn phương án điền từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu dưới đây. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon , muối cacbonat,xianua,…).

Chọn phương án điền từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu dưới đây. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (\(CO,C{O_2}\) , muối cacbonat,xianua,…). Trong phân tử chất hữu cơ nhất thiết phải có…(1)…, ngoài ra có thể có hiđro, oxi và các nguyên tố khác. Liên kết hóa học trong phân tử chất hữu cơ chủ yếu là liên kết…(2)… Các chất hữu cơ thường có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi…(3)…, thường không tan hoặc ít tan trong nước nhưng tan nhiều trong các dung môi hữu cơ.

Giải :

(1) : B; (2) :A ; (3) : D