Giải Bài 4.6 trang 31 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

1

Giải bài 4.6 trang 31 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Phản ứng hóa học của các chất hữu cơ

Phản ứng hóa học của các chất hữu cơ

A. thường xảy ra rất nhanh và cho một sản phẩm duy nhất.

B. thường xảy ra chậm, không hoàn toàn, không theo một hướng xác định

C. thường xảy ra rất nhanh, không hoàn toàn, không theo một hướng xác định.

D. thường xảy ra rất chậm, nhưng hoàn toàn, không theo một hướng xác định.

Giải :

Chọn đáp án B.