Giải Bài 4.5 trang 31 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

2


Giải bài 4.5 trang 31 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Oxi hóa ancol etylic thu đươc hỗn hợp gồm anđehit, axit tương ứng, ancol dư và . Hãy trình bày phương pháp tách riêng từng chất hữu cơ ra khỏi hỗn hợp.

Oxi hóa ancol etylic thu đươc hỗn hợp gồm anđehit, axit tương ứng, ancol dư và \({H_2}O\). Hãy trình bày phương pháp tách riêng từng chất hữu cơ ra khỏi hỗn hợp. Cho biết :\(C{H_3}CHO\) sôi ở \({21^0};\,{C_2}{H_5}OH\) sôi ở \(78,{3^0}C\;C{H_3}{\rm{COOH}}\) sôi ở \({118^0}\), \({H_2}O\) sôi ở \({100^0}C\) .

Giải :

– Cho \(N{a_2}S{O_4}\) khan vào để loại nước. Ba chất còn lại có nhiệt sôi khác xa nhau nên có thể dùng phương pháp chưng cất để tách chúng ra khỏi nhau.

– Hoặc cho hỗn hợp tác dụng với kiềm :

\(C{H_3}{\rm{COOH + NaOH}} \to {\rm{C}}{{\rm{H}}_3}{\rm{COONa  }}\)\(+{{\rm{H}}_2}O\)

Chưng cất thu được \({C_2}{H_5}OH,C{H_3}CHO,{H_2}O\). Còn lại chất rắn \(C{H_3}{\rm{COONa}}\) tác dụng với \({H_2}S{O_4}\) đặc :

\(2C{H_3}{\rm{COONa + }}{{\rm{H}}_2}S{O_4}(đặc)\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow\) \(N{a_2}S{O_4} + 2C{H_3}{\rm{COOH}} \)

Chưng cất được \({\rm{ C}}{{\rm{H}}_3}COOH \)

Cho \(N{a_2}S{O_4}\) khan vào hỗn hợp \(C{H_3}CHO,{C_2}{H_5}OH,{H_2}O\) thì \({H_2}O\) bị hấp thụ. Chưng cất hỗn hợp còn lại thu được \(C{H_3}CHO\) ở \({21^o}C\), sau đó là \({C_2}{H_5}OH.\)