Giải Bài 4.2 trang 31 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

2

Giải bài 4.2 trang 31 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Để tinh chế hợp chất hữu cơ, khi nào người ta sử dụng phương pháp chưng cất, phương pháp chiết, phương pháp kết tinh ? Cho thí dụ minh họa.

Để tinh chế hợp chất hữu cơ, khi nào người ta sử dụng phương pháp chưng cất, phương pháp chiết, phương pháp kết tinh ? Cho thí dụ minh họa.

Giải :

– Chưng cất để tách các chất lỏng có nhiệt độ sôi khác nhau nhiều ra khỏi hỗn hợp các chất, thí dụ benzen (sôi ở 1000C) và nitrobenzen (sôi ở 2070C).

-Phương pháp chiết dùng tách các chất lỏng không hòa tan vào nhau ra khỏi hỗn hợp các chất, thí dụ nước và xăng.

– Phương pháp kết tinh dùng để tách chất rắn có độ tan khác nhau trong cùng một chất lỏng ở cùng nhiệt độ.