Giải Bài 4.11 trang 33 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

0

Giải bài 4.11 trang 33 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Cho dãy chuyển hóa sau :

Cho dãy chuyển hóa sau :

\({C_2}{H_4} \to {C_2}{H_5}OH \to C{H_3}{\rm{COOH}}\)\( \to {\rm{C}}{{\rm{H}}_3}{\rm{COO}}{{\rm{C}}_2}{H_5}\)

a) Viết các phương trình hóa học thực hiện chuyển hóa trên.

b) Hãy chỉ rõ nhóm chức trong phân tử các chất trên.

Giải :

a) Học sinh tự viết phương trình hóa học.

b) \({C_2}{H_5}OH\): nhóm chức là \( – OH;\) \(C{H_3}{\rm{COOH :}}\) nhóm chức là \({\rm{ – COOH}}\)